top of page

Tjeles Venner Bestyrelse & vedtægter

Bestyrelse
Bestyrelsen hos foreningen Tjeles Venner - valgt på generalforsamlingen 2021.
 

kurt_edited.jpg

Kurt Elmegaard

Formand

jacob elk_edited.jpg

Jacob Elk

Næstformand

IMG_3756_edited.jpg

Erik Andersen

Suppleant

Ellen_Korreborg_edited.jpg

Ellen Korreborg

Bestyrelsesmedlem

de gier_edited.jpg

Christian De Gier

Bestyrelsesmedlem

karsten_edited.jpg

Karsten Jakobsen

Bestyrelsesmedlem

Susan_Tonboe_edited.jpg

Susan Tonboe

Bestyrelsesmedlem

bent_edited.png

Bent Bisgaard

Bestyrelsesmedlem

Vedtægter - Foreningen Tjeles Venner

Vedtægter for Foreningen Tjeles Venner, som de blev vedtaget på den stiftende generalforsamling 23. maj 1993. Ændret den 3. september 1995, den 27. november 2011 og senest den 22. februar 2015.
 

§ 1. Navn, hjemsted og formål.

Foreningens navn er Foreningen Tjeles Venner.
Foreningens hjemsted er Randers kommune.
Foreningens adresse er c/o foreningens til enhver tid værende formands adresse.
Foreningens formål er:

  • via Støttefonden at yde økonomisk støtte til behandling af misbrugere på Behandlingscenter Tjele

  • at støtte den virksomhed, som centret driver i videste forstand, herunder fastsætte sociale aktiviteter af forebyggende karakter såsom kurser og/eller andre sociale aktiviteter, udgivelse af medlemsblad og på anden måde efter bestyrelsens skøn

  • at afholde sociale aktiviteter for medlemmerne i en særlig arrangementsafdeling, Thors Hammer - en del af Tjeles Venner

 

§ 2. Medlemsforhold.

a. Optagelse
Som medlemmer kan optages personer, virksomheder, institutioner. Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen med angivelse af adresse og telefonnummer. Ved indmeldelse betales forholdsmæssig kontingent for det halvår, hvori indmeldelsen sker.

b. Æresmedlemmer
Æresmedlemmer kan kun udnævnes på generalforsamlingen. Indstilling af æresmedlem skal ske skriftligt til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen og fremlægges til endelig godkendelse på generalforsamlingen.

c. Udmeldelse
Udmeldelse kan ske med omgående virkning ved skriftlig henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

d. Kontingent.
Kontingent fastsættes for hvert regnskabsår af generalforsamlingen og opkræves halvårsvis forud. Æresmedlemmer betaler intet kontingent, og juniormedlemmer betaler alene halvt kontingent. Personer, som lever i parforhold med et medlem, betaler nedsat kontingent. Bestyrelsen kan beslutte, at virksomheder, institutioner, o.l. skal betale et særligt kontingent, og at personer i økonomisk trang kan få kontingent nedsat, evt. til 0 kroner. 

 

§ 3. Bestyrelsen

a. Opgaver og valg.
Foreningens ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 3 og højst 11 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
Hvert år afgår den halvdel af bestyrelsesmedlemmerne, som har haft længst sæde i bestyrelsen, evt. efter lodtrækning. Endvidere vælges 2 suppleanter, ligeledes for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, indtræder suppleanterne i bestyrelsen i den rækkefølge, hvori de er valgt.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Det er en betingelse for at kunne vælges til bestyrelsen og for at kunne bevare sin plads i bestyrelsen, at den pågældende er og holder sig ædru.

b. Bestyrelsesarbejde.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer kræver det. Indkaldelse skal ske skriftligt med angivelse af dagsorden. Over det i bestyrelsen passerede føres beslutningsreferat, der underskrives af formanden eller næstformanden og af referenten. 

 

§ 4. Generalforsamlingen

a. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

b. Tidspunkt og indkaldelse.
Ordinær generalforsamling afholdes i lokaler beliggende tæt på et af Tjeles centre en gang årligt senest 4 måneder efter regnskabsafslutning.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssig, eller når mindst 25 pct. af medlemmerne overfor bestyrelsen fremsætter skriftligt krav herom med angivelse af grund og forslag til dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal ekstraordinær generalforsamling afholdes inden 6 uger efter den skriftlige begærings modtagelse. Generalforsamlingen indkaldes med 3 ugers varsel i foreningens medlemsblad eller ved særskilt skrivelse til alle foreningens medlemmer. Indkaldelsen skal indeholde forslag til dagsorden og for den ordinære generalforsamlings vedkommende være vedlagt udkast til årsregnskab.

c. Mødeberettigede.
Alle foreningens medlemmer er berettigede til at deltage i generalforsamlingen, når de dokumenterer deres medlemskab ved forevisning af kvittering for den seneste kontingentindbetaling.

d. Stemmeberettigede.
Alle medlemmer, som ikke er i restance med betaling af forfaldent kontingent, samt æresmedlemmer, er stemmeberettigede på generalforsamlingen.

e. Gennemførelsen.
Forhandlingerne på en generalforsamling ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. På den ordinære generalforsamling aflægger bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed. Endvidere fremlægges årsregnskabet for det forløbne regnskabsår til godkendelse, ligesom der foretages valg til bestyrelsen, suppleanter til bestyrelsen og revisor. Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmet til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af nærværende vedtægt. Hvert medlem har een stemme, uden hensyn til, om medlemmet er en fysisk eller juridisk person. Afstemningen skal ske skriftligt såfremt blot et medlem kræver det. Der kan afgives stemme ved skriftlig fuldmagt til et stemmeberettiget medlem af foreningen, men hvert medlem kan højst afgive stemme for et andet medlem i henhold til fuldmagt.

 

§ 5. Støttefonden.

1. Støtte til hel eller delvis betaling af vederlag for behandling af alkohol- og medicinmisbruger på Behandlingscenter    Tjele.
2. Støtte til dækning af rejseudgifter o.l. for pårørende til misbrugere, som er i behandling på Behandlingscenter Tjele.
3. Støtte til anskaffelse af hjælpemidler el. lign. og dækning af ekstraordinære udgifter eller investeringer vedr.     Behandlingscenter Tjele.

 
§ 6. Udbetaling fra fonden.

Foreningens formand og/eller et underudvalg(i og af bestyrelsen) i samråd med kasserer kan disponere og støtte til hel eller delvis betaling af misbrugsbehandling på Behandlingscenter Tjele. Formanden eller udvalget skal herefter på førstkommende bestyrelsesmøde orientere den øvrige bestyrelse. Støtte til øvrige formål så som dækning af rejseudgiver o.l. for pårørende til misbrugere som er i behandling eller til anskaffelse af hjælpemidler og dækning af ekstraordinære udgifter eller investeringer skal forelægges bestyrelsen og kan kun besluttes med almindelig stemmeflertal. Penge som er modtaget via en fondsøgning skal fremgå af en særlig konto i bogholderiet, indtil det modtagne beløb er benyttet. Bestyrelsen fastsætter selv størrelsen af indestående arbejdskapital.


§ 7. Thors Hammer  - en del af Tjeles Venner

a. Arrangementsafdelingen Thors Hammer - en del af Tjeles Venner har hjemsted i Allerød Kommune, Region Hovedstaden.
b. Thors Hammer - en del af Tjeles Venner er c/o afdelingens til enhver tid værende formands adresse eller foreningens formands adresse.
c. Arrangementsafdelingen planlægger og gennemfører sociale aktiviteter af fælles interesse for medlemmerne i form af foredrag, litteratur, film, sammenkomster mv.
d. Til visse aktiviteter har medlemmer  efter bestyrelsens beslutning - mulighed for at medtage en person, som har tilknytning til den pågældende mod evt. betaling.
e. Så længe det af bestyrelsen skønnes at have betydning, føres separat medlemsregistrering over medlemmer med oprindeligt Thors Hammer-medlemskab.

 

§ 8. Regnskab og formue.

Foreningens regnskabs- og kontingent- år går fra 1. januar til 31. december, første gang dog fra 1. oktober 2014 til 31. december 2015.
Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Han fører en fuldstændig kassebog over samtlige indtægter og udgifter efter revisors anvisning og udarbejder foreningens årsregnskab. Årsregnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en af generalforsamlingen valgt, registreret eller statsautoriseret revisor.

Der udarbejdes - så længe bestyrelsen skønner det nødvendigt - et særskilt regnskab for arrangementsafdelingen Thors Hammer - en del af Tjeles Venner.
 

§ 9. Tegning og hæftelse.

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Ved salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen dog af den samlede bestyrelse. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser. 
 

§ 10. Vedtægtsændringer.

Til alle ændringer af nærværende vedtægter kræves vedtagelse på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Er det fornødne stemmetal ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men er forslaget vedtaget med 2/3 af de afgivne stemmer, kan forslaget vedtages på en ny ekstraordinær generalforsamling, som afholdes inden 1 måned, med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer. 
 

§ 11. Opløsning.

Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet af samtlige medlemmer. Vedtages forslaget, men ikke med fornøden majoritet, indkalder bestyrelsen til en ny ekstraordinær generalforsamling inden 1 måned. På denne generalforsamling kan forslaget om foreningens opløsning vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. 

Generalforsamlingen beslutter ligeledes, hvorledes en eventuel formue anvendes - eks. til en ny/tilsvarende patientforening med samme formål.
 

§ 12. Voldgift.

Stridigheder om denne vedtægts rette forståelse afgøres ved voldgift. Voldgiftsretten skal bestå af 2 voldgiftsmænd, hvoraf hver af sagens parter vælger en, samt en af disse i fællesskab valgt opmand. Skulle voldgiftsmændene ikke kunne enes om valget af opmand, udpeges han af civildommeren i Randers. I øvrigt finder reglerne i lov om voldgift, lov nr. 181 af 24. maj. 
 

bottom of page